سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    مهندسی صنایع    >>   


اقتصاد عمومی 1 صنایع
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد عمومی 2 صنایع
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اصول حسابداری و هزینه یابی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مدیریت و کنترل پروژه
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ارزیابی کار و زمان
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طرح ریزی واحدهای صنعتی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کنترل کیفیت آماری
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تئوری احتمالات و کاربرد آن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تحقیق در عملیات 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تحقیق در عملیات 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اصول مدیریت و تئوری سازمان
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نقشه کشی صنعتی-صنایع
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد مهندسی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
استاتیک و مقاومت مصالح
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
علم مواد-صنایع
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
روشهای تولید
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
برنامه ریزی و کنترل موجودی 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
برنامه ریزی و کنترل موجودی 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
برنامه ریزی تولید
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اصول شبیه سازی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ابزارهای مهندسی صنایع
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS