سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    مهندسی شیمی    >>   


شیمی عمومی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
شیمی آلی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
استاتیک و مقاومت مصالح شیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
شیمی تجزیه
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ترمودینامیک 1 شیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مکانیک سیالات 1 شیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
شیمی فیزیک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ترمودینامیک 2 شیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
انتقال حرارت 1 شیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
انتقال جرم
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مکانیک سیالات 2 شیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
انتقال حرارت 2 شیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سینتیک طراحی راکتور
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
عملیات واحد 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
عملیات واحد 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کنترل فرآیندها
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد و طرح مهندسی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ابزارهای مهندسی شیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS