سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    اقتصاد    >>   


اصول سازمان و مدیریت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
حقوق تجارت- اقتصاد
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مبانی جامعه شناسی-اقتصاد
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اصول حسابداری 1-اقتصاد
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اصول حسابداری 2-اقتصاد
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مبانی اقتصاد خرد
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد خرد 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد خرد 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مبانی اقتصاد کلان
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد کلان 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد کلان 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زبان تخصصی 1-اقتصاد
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آشنایی با اقتصاد ایران
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مبانی اقتصاد اسلامی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نظام اقتصادی اسلام
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
پول و بانکداری
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد بخش عمومی 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تجارت بین الملل
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مالیه بین الملل
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در اقتصاد
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد سنجی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد توسعه
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تحلیل اقتصاد ایران
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد مدیریت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد صنعتی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد انرژی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS