سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    مهندسی نفت    >>   


شیمی عمومی 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
شیمی عمومی 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زمین شناسی عمومی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
شیمی آلی نفت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
موازنه انرژی و مواد
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
استاتیک و مقاومت مصالح-مهندسی نفت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آشنایی با مهندسی نفت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
خواص سنگ های مخزن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
خواص سیالات مخزن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
انتقال جرم مهندسی نفت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
شیمی فیزیک-مهندسی نفت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زمین شناسی ساختمانی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زمین شناسی نفت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مبانی چاه آزمایی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نمودارگیری چاه
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مهندسی مخازن 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
عملیات بهره برداری 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مهندسی مخازن 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
شبیه سازی مخازن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مخازن کربناته
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مدیریت و صیانت از مخازن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
روش های افزایش برداشت از مخازن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مبانی مهندسی حفاری
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
خوردگی فلزات در صنایع نفت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تکمیل و انگیزش چاه ها
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سیمان حفاری
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
گل حفاری
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ژئوفیزیک 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ژئوفیزیک 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ژئوشیمی آلی (نفت)
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تخمین و ارزیابی مخازن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زمین شناسی ایران و مناطق همجوار
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
عملیات زمین شناسی ایران
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مکانیک سنگ
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مدل های رسوبی اکتشافی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زمین ساخت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طرح و اقتصاد مهندسی نفت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ابزارهای مهندسی نفت
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS