سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    مهندسی معدن    >>   


شیمی عمومی معدن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زمین شناسی عمومی-مهندسی معدن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نقشه کشی صنعتی و CAD
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
استاتیک-مهندسی معدن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مقاومت مصالح-مهندسی معدن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مکانیک سیالات-مهندسی معدن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ترمودینامیک-مهندسی معدن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کانی شناسی توصیفی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کانی شناسی نوری و فرآیند
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زمین شناسی ساختاری
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زمین شناسی اقتصادی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
برداشت زمین شناسی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
روش های تجزیه مواد معدنی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سنگ شناسی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
بازدید زمین و معدن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کارتوگرافی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نقشه برداری معدنی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
عملیات نقشه برداری معدنی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مبانی مکانیک سنگ
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مبانی کانه آرایی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد معدنی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ایمنی-بهداشت-و محیط زیست
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مبانی اکتشاف مواد معدنی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مبانی استخراج مواد معدنی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زبان تخصصی مهندسی معدن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
چالزنی و انفجار
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
بارگیری و انتقال مواد
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
خدمات فنی در معادن 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
خدمات فنی در معادن 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
معدن کاری سطحی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
معدن کاری زیرزمینی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کنترل زمین و نگهداری
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
حفرچاه و فضاهای زیرزمینی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تهویه در معادن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تحقیق در عملیات
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
طراحی معدن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
حفاری اکتشافی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زمین شناسی اقتصادی ایران
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ژئو شیمی اکتشافی 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ژئو شیمی اکتشافی 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
دورسنجی و GIS
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آبهای زیرزمینی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
چاه نگاری
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سنگ شناسی میکروسکوپی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مکانیک سنگ پیشرفته
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تهویه در معادن پیشرفته
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مدیریت در معادن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
بارگیری و انتقال مواد پیشرفته
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ابزارهای مهندسی معدن
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS