سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    متوسطه دوره دوم    >>    پایه یازدهم    >>   


کارگاه کارآفرینی و تولید : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تفکر و سواد رسانه ای : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
هنر 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فارسی(2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نگارش (2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کتاب کار انگلیسی(2)  
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
انسان و محیط زیست  
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زبان انگلیسی (2) 
: 0      : 0      : 3      : 0      : 0
ضمیمه دین و زندگی(2)
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ریاضی و آمار(2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فلسفه 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اخلاق اسلامی (2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اقتصاد 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تحلیل فرهنگی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
علوم و معارف قرآنی(2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
احکام (2)  
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اصول عقاید(2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
روان شناسی  
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
عربی، زبان قرآن (2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
علوم وفنون ادبی(2)  
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS