سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    مهندسی برق    >>   


الکترونیک 1
: 0      : 0      : 0      : 3      : 0
الکترونیک ۲
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
زبان انگلیسی -فنی مهندسی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مدارهای الکتریکی 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مدارهای الکتریکی 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اندازه گیری الکتریکی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
الکترومغناطیس
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ماشین های الکتریکی 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ماشین های الکتریکی 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
سیستم های کنترل خطی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تجزیه تحلیل سیستم ها
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مخابرات 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
الکترونیک صنعتی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
اصول میکروکامپیوترها
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ماشین های الکتریکی 3
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
بررسی سیستم های قدرت 1
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
بررسی سیستم های قدرت 2
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تولید و نیروگاه ها
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
عایق ها و فشار قوی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
حفاظت و رله ها
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ماشین های مخصوص
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ابزارهای رشته مهندسی برق
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS